När krävs nödljus?

Utrymningsvägar som kräver belysning för säker utrymning, ska ha nödbelysning som fungerar vid strömavbrott. Armaturerna ska sitta tillräckligt tätt så att de ger ett ljus på minst 1 lux vid golv.

Nödström erhålls normalt från ett batteri i armaturen eller från centralt placerat batteri. Kapaciteten skall vara tillräcklig för 1 timmes drifttid. Regler för nödljus finns huvudsakligen i tre dokument.

Boverkets byggregler – BBR

Boverket anger i sina byggregler (BBR) när nödbelysning krävs: “Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.”

Vägledande markeringar (hänvisningsarmaturer dvs nödljus med piktogram) ska enligt BBR dessutom finnas i lokaler där det är svårt att orientera sig eller som saknar dagsljusinsläpp.

Med samlingslokal menas en lokal en grupp av lokaler inom en brandcell där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Arbetsmiljöverket – Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42

72 § Nödbelysning

”Nödbelysning av tillräcklig styrka skall finnas i sådana arbets- och förvaringslokaler där de som arbetar är speciellt utsatta för risker i händelse av fel på den ordinarie belysningen. Exempel på var nödbelysning kan behövas är kemisk industri, kemiska och biologiska laboratorier och frysrum.”

81 § Nödbelysning för utrymning

”Utrymningsvägar som kräver belysning för att göra en säker utrymning möjlig skall ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott. Låg placering av armaturer för nödbelysning bör eftersträvas. På golvet i gångstråket bör nödbelysningen ha en belysningsstyrka av minst 1 lux på det sämst belysta stället. Lokalt kan högre belysningsstyrka vara motiverad exempelvis i trappor.”

Svensk Standard för nödbelysning, SS-EN 1838

Sedan 1999 finns en standard för nödbelysning, SS-EN 1838. Standarden innehåller mycket detaljerade regler om nödbelysning. Den föreskriver bland annat att nödbelysning ska finnas på följande ställen:

• I gångväg till utrymningsväg, min 1 lux vid golvnivå

• Vid utrymningsväg och omedelbart utanför utrymningsväg

• Vid larmtryckknapp, släckredskap och första hjälpen utrustning, 5 lux

• Vid riktningsförändring, hinder eller nivåskiftning i utrymningsväg

• På arbetsplats med hög risk t ex kemikalier eller farliga maskiner min 15 lux

På öppna ytor så kallade anti-panikområden, 0,5 lux